Recursos académicos e servizos

Os medios materiais e servizos dispoñibles no centro no que se imparte o Máster, son os que a continuación se detallan:

 • Aulas con capacidade para 30 persoas.
 • Aula de Informática con 25 equipos.
 • Salón de actos con capacidade para 55 persoas.
 • Todas as aulas dispoñen de computador, canón de proxección e pantalla de proxección.
 • Todos os computadores están conectados en rede e dispoñen de conexión a internet.
 • Disponse de software necesario para poder impartir os contidos docentes.
 • Proxector de transparencias.
 • Reprodutor de Vídeo VHS.
 • Reprodutor de DVD.
 • Fotocopiadora e escáner a cor con conexión en rede a todos os computadores.
 • Páxina web específica do Máster.
 • Sistema de megafonía.
 • Biblioteca da Fundación Juana de Veiga.

Ademais do anterior, as Universidades dan acceso aos alumnos a:

 • Os campus virtuais da USC e da UDC.
 • Bibliotecas da USC e da UDC.
 


Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España