Outros Recursos Humanos

Para o correcto desenvolvemento do Máster, ademais do profesorado relacionado, o centro no que se imparte, conta con persoal administrativo de apoio ao labor docente e con outro persoal de servizos que garante o adecuado mantemento das instalacións do centro en que se imparte.

 


Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España