Materias de Especialización: Traballo de fin de Máster


Capacidade para desenvolver un proxecto de execución (análise, deseño e desenvolvemento dun proxecto de execución).

O alumno deberá:

B4.- Ser capaz de coñecer os factores sociais e psicolóxicos que interveñen no deseño e a planificación da paisaxe e relacionar o coñecemento das necesidades, valores, percepción ambiental, normas de conduta e de organización, fronte ao deseño e a planificación da paisaxe.

B5.- Ser capaz de aplicar os métodos de estudo adecuados para coñecer as necesidades e demandas sociais e dos compoñentes da calidade de vida en espazos verdes.

B6.- Ser capaz de aplicar os principios básicos formais, funcionais e técnicos á concepción e deseño en xardinaría e paisajismo, en todos os ámbitos, forestal, rural e urbano, e integrar as infraestruturas na paisaxe, definindo as súas características formais e funcionais así como os de instalacións e obra civil e complementaria asociada a eles.

B7.- Ser capaz de coñecer, seleccionar e utilizar a vexetación en consonancia co lugar, carácter e enfoque do proxecto e en función da escala (rexional, local ou particular)

B8.- Ser capaz de analizar e interpretar as características fisicoquímicas do terreo en orde a planificar os traballos preliminares necesarios para a implantación do elemento vexetal.

B9.- Ser capaz de coñecer os criterios de calidade do material vexetal así como as técnicas de xardinaría e paisajismo necesarias para a execución de proxectos de espazos verdes nos ámbitos forestal, rural e urbano.

B10.- Ser capaz de elaborar e/ou colaborar en proxectos integrais de execución de actuacións en xardinaría e paisajismo, nos ámbitos forestal, urbano e rural de acordo coas atribucións profesionais da titulación do alumno.

B11.- Ser capaz de intervir nos xardíns e nas paisaxes de valor histórico e redactar e/ou colaborar na execución dos proxectos de restauración e rehabilitación, de acordo coas atribucións profesionais da titulación do alumno.

B12.- Ser capaz de realizar tarefas de catalogación e definición das medidas de protección de xardíns e paisaxes de valor histórico.

B13.- Ser capaz de redactar plans de delimitación e conservación, de acordo coas atribucións profesionais da titulación do alumno.

B14.- Ser capaz de analizar, controlar a calidade e definir condicións de mantemento nos traballos de xardinaría e paisajismo.

B15.- Ser capaz de asesorar na elaboración de proxectos de protección, ordenación e xestión da paisaxe e participar na formación de equipos pluridisciplinares.

B16.- Ser capaz de elaborar programas de funcionamento dos distintos espazos na xardinaría e a paisaxe considerando os requisitos dos usuarios, analizando as condicións de localización, aplicando estándares e establecendo dimensións e relacións de espazos e equipamentos.

B17.- Ser capaz de elaborar medicións e orzamentos e dar fé dos custos en proxectos de xardinaría e paisaxe.

B18.- Ser capaz de aplicar a normativa vixente relacionada coa xardinaría e a paisaxe.

B19.- Ser capaz de aplicar, tanto manual como informáticamente, os sistemas de representación gráfica, dominando os procedementos de proxección, os aspectos cuantitativos e selectivos da escala e a relación entre o plano e o volume, e comprender ou coñecer os sistemas de representación espacial e a súa relación cos procedementos de ideación gráfica e de expresión visual das distintas fases do deseño.

B22.- Ser capaz de comprender ou coñecer as técnicas de medición e levantamento gráfico de ámbitos urbanos e naturais en todas as súas fases e as bases de topografía, hipsometría e cartografía e das técnicas de modificación do terreo precisas para realizar estudos e proxectos de carácter territorial e paisaxístico

C1.- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.

C2.- Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.

C3.- Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

C4.- Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

C5.- Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.

C6.- Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

C7.- Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

C8.- Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

 


Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España