Materias de Especialización: Integración das infraestruturas


Coñecementos teóricos básicos sobre a incidencia dos proxectos de infraestruturas sobre a paisaxe.

Información sobre as diversas medidas a tomar para minimizar estes impactos negativos sobre a contorna.

O alumno deberá:

B6.- Ser capaz de aplicar os principios básicos formais, funcionais e técnicos á concepción e deseño en xardinaría e paisajismo, en todos os ámbitos, forestal, rural e urbano, e integrar as infraestruturas na paisaxe, definindo as súas características formais e funcionais así como os de instalacións e obra civil e complementaria asociada a eles.

B9.- Ser capaz de coñecer os criterios de calidade do material vexetal así como as técnicas de xardinaría e paisajismo necesarias para a execución de proxectos de espazos verdes nos ámbitos forestal, rural e urbano.

B10.- Ser capaz de elaborar e/ou colaborar en proxectos integrais de execución de actuacións en xardinaría e paisajismo, nos ámbitos forestal, urbano e rural de acordo coas atribucións profesionais da titulación do alumno.

C1.- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.

C2.- Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.

C3.- Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

C4.- Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

C5.- Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.

C6.- Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

C7.- Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

C8.- Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

 


Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España