Competencias específicas

B1.- Realizar estudos de avaliación da paisaxe e planificación de usos do chan a escala rexional e definir medidas de protección fronte ao impacto ambiental.

B2.- Coñecer o vocabulario de deseño paisaxístico a través do estudo e a evolución dos xardíns e a paisaxe ao longo da historia.

B3.- Comprender e coñecer as tradicións paisaxísticas da cultura occidental e non occidental, así como aquelas de carácter nacional, local e vernáculo, analizando as súas diferenzas e fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociais e ideolóxicos.

B4.- Coñecer os factores sociais e psicolóxicos que interveñen no deseño e a planificación da paisaxe e relacionar o coñecemento das necesidades, valores, percepción ambiental, normas de conduta e de organización, fronte ao deseño e a planificación da paisaxe.

B5.- Aplicar os métodos de estudo adecuados para coñecer as necesidades e demandas sociais e dos compoñentes da calidade de vida en espazos verdes.

B6.- Aplicar os principios básicos formais, funcionais e técnicos á concepción e deseño en xardinaría e paisajismo, en todos os ámbitos, forestal, rural e urbano, definindo as súas características formais e funcionais así como os de instalacións e obra civil e complementaria asociada a eles.

B7.- Coñecer, seleccionar e utilizar a vexetación en consonancia co lugar, carácter e enfoque do proxecto e en función da escala (rexional, local ou particular) B8.- Analizar e interpretar as características fisicoquímicas do terreo en orde a planificar os traballos preliminares necesarios para a implantación do elemento vexetal.

B9.- Coñecer os criterios de calidade do material vexetal así como as técnicas de xardinaría e paisajismo necesarias para a execución de proxectos de espazos verdes nos ámbitos forestal, rural e urbano.

B10.- Elaborar e/ou colaborar en proxectos integrais de execución de actuacións en xardinaría e paisajismo, nos ámbitos forestal, urbano e rural de acordo coas atribucións profesionais da titulación do alumno.

B11.- Intervir nos xardíns e nas paisaxes de valor histórico e redactar e/ou colaborar na execución dos proxectos de restauración e rehabilitación, de acordo coas atribucións profesionais da titulación do alumno.

B12.- Realizar tarefas de catalogación e definición das medidas de protección de xardíns e paisaxes de valor histórico.

B13.- Redactar plans de delimitación e conservación, de acordo coas atribucións profesionais da titulación do alumno.

B14.- Analizar, controlar a calidade e definir condicións de mantemento nos traballos de xardinaría e paisajismo.

B15.- Asesorar na elaboración de proxectos de protección, ordenación e xestión da paisaxe e participar na formación de equipos pluridisciplinares.

B16.- Elaborar programas de funcionamento dos distintos espazos na xardinaría e a paisaxe considerando os requisitos dos usuarios, analizando as condicións de localización, aplicando estándares e establecendo dimensións e relacións de espazos e equipamentos.

B17.- Elaborar medicións e orzamentos e dar fé dos custos en proxectos de xardinaría e paisaxe.

B18.- Aplicar a normativa vixente relacionada coa xardinaría e a paisaxe.

B19.- Aplicar, tanto manual como informáticamente, os sistemas de representación gráfica, dominando os procedementos de proxección, os aspectos cuantitativos e selectivos da escala e a relación entre o plano e o volume, e comprender ou coñecer os sistemas de representación espacial e a súa relación cos procedementos de ideación gráfica e de expresión visual das distintas fases do deseño.

B20.- Comprender ou coñecer os métodos de estudo dos procesos de simbolización da ergonomía e das relacións entre o comportamento humano, a contorna natural ou artificial e os obxectos, de acordo cos requirimentos e a escala humano.

B21.- Comprender ou coñecer as leis da percepción visual e da proporción, as teorías da forma e da imaxe, as teorías estéticas da cor e os procedementos de estudo fenomenológico e analítico das formas artificiais e da natureza.

B22.- Comprender ou coñecer as técnicas de medición e levantamento gráfico de ámbitos urbanos e naturais en todas as súas fases e as bases de topografía, hipsometría e cartografía e das técnicas de modificación do terreo precisas para realizar estudos e proxectos de carácter territorial e paisaxístico

B23.- Comprender e coñecer a xeometría métrica e proyectiva como fundamentos do deseño e da comprensión dos sistemas de representación espacial.

B24.- Comprender e coñecer a responsabilidade respecto dos principios básicos de ecoloxía, de sustentabilidade e de conservación dos recursos e do medio ambiente na paisaxe.

B25.- Comprender e coñecer as bases da edafología, climatoloxía, botánica e ecoloxía precisas para abordar os estudos territoriais e paisaxísticos.

B26.- Comprender e coñecer as características físicas, os procedementos de fabricación, os tratamentos e acabados, a organización dimensional, os métodos de montaxe na obra estrutural.

 


Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España