Bolsas de Matrícula


A Escola Galega da Paisaxe convoca 12 bolsas de matrícula por importe de 1000 euros cada unha delas.

Poderán optar a estas bolsas aqueles solicitantes de matrícula de nacionalidade española. As bolsas concederanse en base ao expediente académico, tendo preferencia as titulacións universitarias superiores sobre as titulacións universitarias de primeiro ciclo, e os desempregados. Non poderán optar á bolsa aqueles alumnos que superen os límites de renda establecidos para a obrigación de presentar a declaración de IRPF.

Estas bolsas son incompatibles con calquera outra bolsa ou axuda pública ou privada para a realización deste máster. En caso de obter outro tipo de axudas, deberá reintegrar o importe da bolsa obtida da Escola, ou ben renunciar á outra axuda obtida.

Os alumnos que resulten beneficiarios destas bolsas deberán cursar o máster ata o final do curso. Se por calquera motivo abandonase o máster antes da finalización do curso académico, deberán reintegrar á Escola Galega da Paisaxe o importe da bolsa obtida.
Documentación a presentar ao comezo do curso:

  • Copia do Certificado de Expediente académico
  • Certificación de estar en situación de desemprego. En caso de estar traballando deberase presentar declaración da renda correspondente ao exercicio anterior ou documentación acreditativa de non estar obrigado a presentala.
  • Certificado de titularidade de conta bancaria.
 


Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España